giá trị cốt lõi

1. Tạo giá trị việc làm là nghĩa vụ.

2. Phát triển nguồn nhân lực mạnh.

3. Khách hàng là trọng tâm.